Sponsorlu Bağlantılar

Yükselme Dönemi (1453-1579)

II. Mehmet (Fatih) (1451 -1481)

 • Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı) yaptırılmıştır
 • İstanbul’u fethederek başkent yapmıştır.
 • Kırım’ın fethi ile Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.
 • Kâlây-i Sultaniye (Çimenlik), Kilitbahir Kalesi, Topkapı Sarayı yaptırılmıştır.

NOT: Osmanlı Devleti 19. yüzyılın ortalarına kadar Topkapı Sarayı’ndan yönetilmiştir. Saray, harem, enderun ve birun denilen üç bölümden oluşur.

 • İlk altın para bastırılmıştır. (Sultani)
 • Sahn-ı Seman Medresesini kurmuştur.
 • Kolay-ı Sultaniye (Çimenlik) Kilitbahir Kalesin ve Topkapı Sarayı yaptırılmıştır.
 • Fatih Kanunnamesi (Kanunname-i Ali Osman)’ni hazırlamıştır.

Kanunname ile;

 • Kardeş Katli yasası, müsadere sistemi, cülus bahşişi, sancak sistemi
 • Suçlara verilecek cezalar
 • Divan’a Vezir-i Azam’ın başkanlık etmesi usulü,
 • Vezirliğin babadan oğula geçişinin yasaklanması,
 • Devlet memurlarının görev ve protokol sıraları gibi bir çok konu yazılı hale gelmiştir.

II. Bayezit (1481-1512)

 • Şii nitelikli ilk isyan olan Şahkulu İsyanı çıkmıştır.
 • İlk Osmanlı – Memlük savaşı yapılmıştır.
 • Kardeşi Cem Sultan ile taht mücadelesi yaşanmıştır. Cem Sultan olayı uluslararası bir boyut kazanmıştır.
 • Karamanoğullarına son verilmiştir.
 • İspanya’daki Müslüman ve Yahudiler, Hristiyanların katliamından kurtarılmıştır.

I. Selim (Yavuz) (1512-1520)

 • Yeniçerilerin yardımıyla babasını tahttan indirip yerine geçmiştir.(ilk)
 • Anadolu siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.
 • Çaldıran Seferi ile Şii – Safevi tehlikesi geçici olarak önlenmiştir.
 • Memlük Devleti’ne son vererek halifeliği Osmanlı’ya geçirmiştir (Mısır Seferi)
 • Batıya seferi olmamıştır.
 • Baharat yolunun denetimi Osmanlı’ya geçmiştir.

I. Süleyman (Kanuni) (1520-1566)

 • En uzun süre tahtta kalan padişahtır (46 yıl)
 • Osmanlı-Avusturya Savaşları başlamış ve Avrupa’da siyasi üstünlük Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
 • Fransızlara kapitülasyonlar verilmiştir. (1535)
 • Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz’de üstünlük Osmanlıya geçmiştir.(1538)
 • Hint Deniz seferleri düzenlenmiş, sonuç alınamadı.
 • Kaptan-ı Derya, divan üyesi olmuştur.
 • Süleymaniye Medresesi kurulmuştur.

Sokullu Mehmet Paşa (1564-1579)

 • I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır.
 • Kıbrıs fethedilmiştir. (1571)
 • İnebahtı deniz yenilgisi yaşanmıştır.
 • Sokullu Mehmet Paşa, Süveyş, Karadeniz- Marmara ve Don -Volga Kanal projelerini hazırlamış, ancak uygulayamamıştır.
 • Sokullu’nun 1579’da ölümüyle Duraklama Dönemi başlamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar