Sponsorlu Bağlantılar

Bakanlar Kurulu

 • Başbakan ve bakanlardan kurulur.
 • Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.
 • Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi ile Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

Göreve Başlama ve Güvenoyu

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç 1 hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. (Serinleme Süresi)

Görev Sırasında Güvenoyu

 • Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir.
 • Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden 1 tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geçmedikçe oylama yapılamaz.
 • Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

Bakanlar Kurulunun Başlıca Görevleri

 1. Ülkenin genel siyasetini yürütmek.
 2. Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak.
 3. Tüzük çıkarmak.
 4. Kanun tasarısı hazırlamak.
 5. Cumhurbaşkanı başkanlığında olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek.
 6. Milli güvenliği sağlamak.
 7. Genelkurmay Başkanını seçmek.
 8. Merkez Bankası başkanını seçmek.

Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar

 • Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.
 • Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divan’a verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.
 • Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır.

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır.
 • Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.

Başbakanın Görevini Sona Erdiren Haller

 1. Başbakanın ölmesi
 2. Başbakanın istifası
 3. Başbakanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
 4. TBMM seçimlerinin yenilenmesi
 5. Başbakanın yüce divana sevk edilmesi
 6. Başbakanın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde
 7. Parlâmentonun güvensizlik oyuyla karşılaşması

NOT: Başbakanın görevinin sona ermesi, bakanlar kurulunun da görevini sona erdirir.

DİKKAT
Cumhurbaşkanı başbakanı azil edemez.

 

Bakanların Görevinin Sona Ermesi

 1. Ölüm
 2. İstifa
 3. Milletvekili seçilme yeterliliğini kaybetmesi
 4. Başbakanın görevinin sona ermesi
 5. Bakanlar kurulunun görevinin sona ermesi
 6. Bir bakanın Yüce Divana sevk edilmesi
 7. Parlamentonun güvensizlik oyuyla karşılaşması
 8. Başbakanın önerisiyle cumhurbaşkanınca görevine son verilmesi (Azil)

DİKKAT

 • Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakan son veremez.
 • Cumhurbaşkanı başbakan önerisi olmadıkça tek başına bakanı görevden alamaz.

Sponsorlu Bağlantılar