Sponsorlu Bağlantılar

Anayasa Yargısı

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasasıyla 1962 yılında kurulmuştur.

 • Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşur.
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilir.
 • Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez.
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve iki başkan vekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
 • Anayasa Mahkemesi 2 bölüm ve Genel Kurul halinde çalışmaktadır.
 • Bölümler Başkanvekili başkanlığında 4 üye ile toplanır
 • Genel Kurul, Başkan veya Başkanın belirleyeceği başkanvekili başkanlığında en az 12 üye ile toplanır.
 • Bölümler ve Genel Kurul kararlarını kural olarak salt çoğunluk ile alır.

NOT: Anayasa değişikliğinin iptali, siyasi parti kapatma veya devlet yardımından yoksun bırakma kararı için Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu şarttır.

Anayasa Mahkemesinin Görevleri

 1. Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak
 2. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
 3. Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iptal davalarına bakmak
 4. Milletvekillerinin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin iptal davalarına bakmak.
 5. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını kendi üyeleri arasından görevlendirmek
 6. Anayasa değişikliklerinin sadece şekil bakımından uygunluğunu denetlemek
 7. Kanunların, KHK’lerin, TBMM içtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek
 8. Cumhurbaşkanı
  TBMM başkanı (2010 değişikliği)
  Başbakan
  Bakan
  Genelkurmay Başkanı (2010 değişikliği)
  Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanları (2010 değişikliği)
  Jandarma Genel Komutanı (2010 değişikliği)
  Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri
  Yargıtay başkanı, üyeleri, başsavcısını ve başsavcı vekilini
  Askeri Yargıtay başkanı, üyeleri ve başsavcısını
  Danıştay başkanı, üyeleri ve Başsavcısı’nı
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanı, üyeleri ve başsavcısını
  Sayıştay Başkan ve üyelerini
  (Görevleri İle İlgili Suçtan Dolayı YÜCE DİVAN sıfatıyla yargılar)
 9. Bireysel başvuruları karara bağlamak (2010 değişikliği)
 • Bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
 • Bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

Sponsorlu Bağlantılar